Eucalyptus viminalis - White Gum
Eucalyptus viminalis - White Gum - view 1Young TreeMature TreeEucalyptus viminalis - White Gum - view 4Eucalyptus viminalis - White Gum - view 5Eucalyptus viminalis - White Gum - view 6

Eucalyptus viminalis - White Gum